วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Mainแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Quarter 4 ปีการศึกษา 2558

Topic: The Amazing  English 2
เป้าหมาย (Understanding Goal):
-                    เข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ ฤดูกาล บ้าน จำนวนนับ กริยาท่าทาง อุปกรณ์การทำความสะอาด พันธุ์พืชต่างๆ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญ เทศการ ประเพณีที่สำคัญและสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย เช่น ประเพณีวันวาเลนไทน์ เป็นต้น ได้โดยใช้  Yes/ No Question, WH-Question, This is, That is และยังรวมถึงการใช้ประโยคแบบง่ายของ Past Simple, Present  Continuous , Future simple เพื่อถ่ายทอดผ่าน ตอบคำถาม วาดภาพ การสนทนา แต่งประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ และนำเสนอได้
-                    เข้าใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรมและมีความสุขในการร่วมกิจกรรมการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เวลาเรียน: 4ชั่วโมง/ สัปดาห์
ครูผู้สอน : นางสาวพันธ์ธิภา  เสนน้ำเที่ยง
ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2
Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
สาระที่ 1
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระที่ 2
ภาษาและวัฒนธรรม
สาระที่ 3
ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น
สาระที่ 4
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
1
(11-14 .. 2559)
Story: Greeting
Grammar :
(Easy words and sentences which use in introduce yourself)


มาตรฐาน ต 1.1
- ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่ายๆ ที่ฟัง (ป.2/1)
- ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ และอ่านประโยคง่ายๆ ตามหลักการอ่าน  (ป.2/2)
- ตอบคำถามจากการฟังประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ (ป.2/4)
มาตรฐาน ต 1.2
- พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคลตามแบบที่ฟัง(.2/1)
- ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง (.2/2)
- บอกความต้องการง่ายๆของงตนเองตามแบบที่ฟัง (.2/3)
มาตรฐาน ต 1.3
- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว (.2/1)

มาตรฐาน ต 2.1
พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง (.2/1)  
มาตรฐาน ต 2.2
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.2/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)


2
(18-21 .. 2559)
Story: Ordinal number
Grammar :


มาตรฐาน ต 1.1
- ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง เช่นคำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน
คำสั่ง เช่น Open your book.
Show me a/an.../    Don’t talk in class.   etc.
คำขอร้อง เช่น Please come here./ Come here,   please. Don’t make a loud noise, please./ Please don’t make a loud noise etc. (.2/1)
มาตรฐาน ต 1.2
บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง (.2/3)
มาตรฐาน ต 2.1
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.2/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)


3
(25-28 .. 2559)

Story: Rice (plant)/Natural
Grammar :
This is/That is……

มาตรฐาน ต 1.1
- ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (.2/1)
มาตรฐาน ต 1.2
- พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
เช่น  Hi/ Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ How  are you?/ I’m fine./ I am…/  Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry. (.2/1) 
มาตรฐาน ต 2.1
พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง (.2/1)  

มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)


4
(1-4 .. 2559)

Story: weather/seasons
Grammar :
Wh-question
- What is the weather like today?
มาตรฐาน ต 1.1
- ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง (ป.2/1)
- ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ป.2/2)
- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง (ป.2/3)
มาตรฐาน ต 2.1
พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง (.2/1)  

มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)


5
(8-11 .. 2559)

Story: Big cleaning
Grammar : -


มาตรฐาน ต 1.1
- ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง (ป.2/1)
- ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ป.2/2)
- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง (ป.2/3)
มาตรฐาน ต 2.1
- พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 (ป.2/1)
- บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา
(ป.2/2)
- เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  (ป.2/3)
มาตรฐาน ต 2.2
- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.2/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)


6-7
(15-25 .. 2559)


Story: Home
Grammar :
How many…?
(How many people are there in your family?)
There is, There are.

มาตรฐาน ต 1.1
- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง
(ป.2/2)
  - ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนในรูปแบบ ของการทักทายง่ายๆได้
 (.2/3)
มาตรฐาน ต 1.2
สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
(.2/1)
มาตรฐาน ต 2.2
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.2/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)


8-9
(29 ..-10  มี.. 2559)Story: Action, Market
Grammar : verb
มาตรฐาน ต 1.1
- ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ป.2/2)
- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง (ป.2/3)
มาตรฐาน ต 2.1
- พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 (ป.2/1)

มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)

10
(14-18 มี.. 2559)
สรุปองค์ความรู้ Quarter 4 เป็นแผนผังความคิด
 (Mind Mapping)
มาตรฐาน ต ๑.๑ 
พูดและเขียนเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างเหมาะสม (ป.2/1)
มาตรฐาน ต ๒.๑ 
ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในการพูด การนำเสนอได้อย่างเหมาะสม (ป.2/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)


เค้าโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ Topic: The Amazing English 2 Quarter 4/2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
เนื้อหา/โจทย์
Greeting
คำถาม
- What is your name?
- What is your nickname?
- Where are you from?
- What did  you learn from this activity?
เครื่องมือคิด
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมที่ทำตอนปิด Quarter 3)
- wall Thinking
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- เพลง “What is your name?
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?
- ครูใช้คำถามกระตุ้น “What did you learn from this song?
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
- ให้นักเรียนเขียนพยัญชนะ A-Z และวาดภาพตกแต่งให้สวยงาม
- ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเล่นเกม “กระซิบตัวอักษร”
- ครูให้นักเรียนหยิบบัตรตัวอักษรคนละหนึ่งใบ โดยที่ยังไม่ให้เพื่อนข้างๆเห็นบัตรที่เราได้
- ครูให้สัญญาณการโชว์บัตรตัวอักษรของตนเอง แล้วให้แต่ละคนจำคู่ของตนเอง เช่น  คนที่ได้ A ต้องคู่กับคนที่ได้ a เป็นต้น
- ครูให้นักเรียนวาดภาพตนเอง พร้อมกับเขียนชื่อจริง และชื่อเล่นของตนเอง ตกแต่งระบายสีให้สวยงาม

ชิ้นงาน 
-ภาพวาดพร้อมคำศัพท์
พยัญชนะ A-Z พร้อมภาพตกแต่ง
-ใบงานพยัญชนะในภาษาอังกฤษ
ภาพวาด พร้อมกับเขียนชื่อจริง และชื่อเล่นของตนเอง
ภาระงาน
-วาดภาพเหตุการณ์ที่ประทับใจ
-เขียนพยัญชนะ A-Z
-ให้นักเรียนทำใบงานการเขียนตัวพยัญชนะในภาษาอังกฤษ
-ให้นักเรียนวาดภาพตนเอง พร้อมกับเขียนชื่อจริง และชื่อเล่นของตนเอง

ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียง สระ พยัญชนะ เขียนตัวอักษรและคำศัพท์ต่างๆได้ รวมทั้งสามารถพูดสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- นักเรียนมีความมั่นใจในการนำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถสนทนาทักทาย ถาม-ตอบสั้นๆได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
เนื้อหา/โจทย์
Phonics : C A T D O G/
 c a t, d o g
คำถาม
What sound is it?
Can/could you say…?
How to say..?
เครื่องมือคิด
- Blackboard share บัตรคำศัพท์
- Round robin ออกเสียงPhonic
- Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- a-z cards
-I Pad ทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
- คลิปวีดีโอ จาก you tube
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?
ครูต่อ I Pad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Phonics song https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs ให้นักเรียนดูและฟัง 2 รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
- ครูนำบัตรคำตัวอักษรขนาด ครึ่ง A4 แยกตัวอักษร (a-z cards)เลือกเฉพาะ ตัว
C A T D O G /c a t d o g มา 6 ตัวอักษร
เช่น C is for C A T,  D is for D O G วาดภาพ ระบายสีและฝึกออกเสียงให้ครูฟัง(หรือให้ผู้ปกครองฟังเป็นการบ้าน)
- ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงในการใช้ I Pad ร่วมกัน (นักเรียนใช้เป็นคู่ประมาณ 5-10 นาที) ครูและแนะนำการฝึก Phonics : two letter sounds CA,  DA ,OT, AT  จาก piano I Pad(นักเรียนใช้เป็นคู่ประมาณ 5-10 นาที)
ชิ้นงาน
-เขียนคำศัพท์ Phonic  CA, OT, ATและเขียนคำใหม่เพิ่มเช่น DA TA CO DO TOลงในสมุดและฝึกออกเสียงให้ครูฟัง
-เขียนคำศัพท์ Phonic : three letter sounds ตามคำบอกเป็นคู่
-ผสมคำศัพท์ Phonic : three letter sounds
ภาระงาน
- ตอบคำถาม/ออกเสียง Phonics Two letter sounds
- ฟังและเลือกตัวอักษรให้ตรง Phonics
- ตอบคำถาม/ออกเสียง Phonics three letter sounds
- ฟังและเลือกตัวอักษรให้ตรง Phonics

ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน Phonics เสียง2 พยางค์ CA, OT, ATได้
ทักษะ
- สามารถฟังและพูดออกเสียง Phonics เสียงเสียง2 พยางค์ CA, OT, ATได้
- สามารถเขียน Phonic two letter sounds
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
- สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Input
Process
Output
Outcome
3
เนื้อหา/โจทย์
ทบทวนเสียง Phonics : C A T
 D O G /c a t, d o g
แนะนำเสียง Phonics ใหม่
 B E N F O X
คำถาม
What letter is this
What  sound is it?
Can/could you say…?
How to say..?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
- Round robin ออกเสียง Phonic
- Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- ดินน้ำมันและกระดานรอง
- I Pad ทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
- คลิปวีดีโอ จาก you tube
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?
- ครูทบทวนเสียง  Phonics : C A T D O G /c a t, d o g  โดยคุณครูทบทวนเสียงจาก I book Phonic 2  beginner 1 หน้า 2 – หน้า 15
- ครูเปิดเสียง Phonic จากหนังสือ iBook Phonics : two letter sounds of, on, ox, ex
-  ครูให้นักเรียนฝึกออกเสียงพร้อมกันและออกเสียงทีละคน ตามคำศัพท์ในหนังสือ iBook
- ครูให้นักเรียนฝึกเขียนคำศัพท์ Phonic :  of, on, ox, ex  โดยใช้กาวทาที่นิ้วและลากตามตัวอักษรที่ระบุ ลงในกระดาษ A4 ทั้ง 4 ช่อง ช่องละ 1 คำ
- เมื่อทุกกลุ่มเสร็จแล้ว ครูพาไปบ่อทราย เพื่อใช้ทรายโรยและตากให้แห้ง
- นักเรียนวาดภาพระบายสีให้ตรงกับประโยคที่กำหนดลงในกระดาษครึ่ง A4 คนละ 2  ประโยค โดยครูมีประโยคให้ เช่น This is a fox. It is on a box. 
- นักเรียนทำใบงานเติมตัวอักษร Phonic ที่หายไป 5 คำ
ชิ้นงาน
- ผสมคำจากการปั้นดินน้ำมัน คนละ 1 คำ
- เขียนคำศัพท์โดยใช้กาว/ทรายและฝึกออกเสียงให้ครูฟัง
- วาดภาพประกอบประโยคและฝึกอ่าน
- เติมคำศัพท์ที่หายไป และวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
- ตอบคำถาม/ออกเสียงPhonics
- ฟังและระบุตัวอักษรให้ตรง Phonics
- ตอบคำถาม/ออกเสียง Phonics : two letter sounds
- ตอบคำถาม/ออกเสียง Phonics three letter sounds
- อ่าน Phonics
-ฟังและเติมคำตัวอักษรให้ตรง Phonics

ความรู้
นักเรียนสามารถระบุเสียงและออกเสียง Phonics เสียงเดียว  B E N F O X ได้
ทักษะ
- สามารถฟังและพูดออกเสียงเก่า  C A T D O G  และ ใหม่ B E N F O X  ได้
-สามารถปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตัวอักษร  X O F N E B  ได้
- สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถามได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
- ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
- ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา


Week
Input
Process
Output
Outcome
4
เนื้อหา/โจทย์
Weather/Seasons
คำถาม
-  How is the weather (today)?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ - Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- บัตรคำศัพท์และรูปภาพ
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “How is the weather (today)?
- ครูและนักเรียน เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ ผ่านบัตรคำและรูปภาพ
- ครูเปิดวิดีโอเพลงเกี่ยวกับสภาพอากาศ
- ครูให้นักเรียนจับคู่สนทนาถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ
- ครูและนักเรียนร่วมกัน Round Robin เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ครูให้นักเรียนทำ Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
- ครูให้นักเรียนเขียนใบงานเกี่ยวการสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ พร้อมวาดภาพตกแต่งให้สวยงาม
- ครูให้นักเรียนวาดภาพสื่อความหมายกับคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้
- ครูให้นักเรียนทำใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ พร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงาม


ชิ้นงาน 
- ใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
- ภาพสื่อความหมายกับคำศัพท์
- บทสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ
- Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
ภาระงาน
- ให้นักเรียนทำใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ พร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงาม
- ให้นักเรียนวาดภาพสื่อความหมายกับคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้
- ให้นักเรียนเขียนใบงานเกี่ยวการสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ พร้อมวาดภาพตกแต่งให้สวยงาม
- ให้นักเรียนทำ Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ

ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง เขียนคำศัพท์ สนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆได้
- สามารถเขียนคำศัพท์และวาดภาพประกอบได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Input
Process
Output
Outcome
5
เนื้อหา/โจทย์
Big cleaning
คำถาม
- What did you learn from this song?
- What did you see?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ - Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ภาพวาดคำศัพท์สื่อความหมาย
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- วิดีโอเพลง When will my life begin?
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเพลง “When will my life begin?https://www.youtube.com/watch?v=je4nDvNJXsg
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้คำศัพท์ผ่านบัตรคำและแผนภาพ
- ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับการทำความสะอาดด้วยการเปิดเพลง “When will my life begin?
- ครูและนักเรียนเล่นเกมทายคำศัพท์โดยการใช้ท่าทางในการใบ้คำศัพท์
- ครูให้นักเรียนทำใบงานโยงคำศัพท์กับรูปภาพ
- ครูให้นักเรียนจับคู่สนทนาการถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเวลาว่าง
- ครูให้นักเรียนสำรวจเพื่อนของตัวเองว่าในเวลาว่างแต่ละคนชอบทำอะไรบ้างอย่างน้อย 5 คน
- ครูแจกบัตรอักษร A-Z ให้กับนักเรียนคนละ 1 ชุด จากนั้นครูออกเสียงคำศัพท์ แล้วให้นักเรียนเรียงตัวอักษรคำศัพท์ให้ถูกต้อง
- ครูให้นักเรียนทำใบงาน เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์

ชิ้นงาน 
- ภาพวาดคำศัพท์สื่อความหมาย
-ใบงานโยงคำศัพท์กับรูปภาพ
-ใบสำรวจกิจกรรม
- ใบงาน
ภาระงาน
-ให้นักเรียนทำใบงาน วาดภาพความหมายสื่อคำศัพท์จากเนื้อเพลง When will my life begin?
-ให้นักเรียนทำใบงานโยงคำศัพท์กับรูปภาพ
-ให้นักเรียนสำรวจกิจกรรมที่เพื่อนชอบทำในเวลาว่าง อย่างน้อย 5 คน
-ให้นักเรียนทำใบงาน เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์

ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์ เกี่ยวกับการทำความสะอาดรวมทั้งสามารถพูดสนทนาและตอบคำถามสั้นๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆได้
- สามารถเขียนคำศัพท์และวาดภาพประกอบได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Input
Process
Output
Outcome
6
เนื้อหา/โจทย์
Actions/Emotions
คำถาม
- What sound is it?
- What did you see?
- How do you feel today?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรม - Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : Emotions worksheet.
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class.
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “How do you feel today?
- ครูชูป้ายที่แสดงอารมณ์ต่างๆ ให้นักเรียนทำตาม
เช่น ครูชูป้ายคำศัพท์ คำว่า sad ให้นักเรียนทำท่าทางเสียใจ
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆจากบัตรคำศัพท์
- ครูให้นักเรียนทำใบงาน  Emotions worksheet.
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง  Banana in the world ด้วยกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม  Actions game
- ครูให้นักเรียนทำใบงานจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ
 ( Actions)
-ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้บทสนทนาสั้นๆเกี่ยวกับ การถามความรู้สึกต่างๆ
- ครูและนักเรียนทำกิจกรรม บิงโก เกม
ชิ้นงาน 
- Emotions worksheet.
-ใบงาน ( Actions)
-แบบสรุปความรู้สึกของเพื่อนในห้องเรียน
-แผ่นคำศัพท์บิงโกเกม
ภาระงาน
-ให้นักเรียนทำใบงาน  Emotions worksheet.
-ให้นักเรียนทำใบงานจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ( Actions)
-ให้นักเรียนสรุปความรู้สึกของเพื่อนๆทั้งหมดในห้องเรียนลงในแผ่นใบงาน
-เขียนคำศัพท์ลงในตารางบิงโก


ความรู้
นักเรียนสามารถบอกความหมาย อ่าน ออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับกกริยาท่าทางและอารมณ์ต่างๆ และสามารถอ่านและตอบประโยคคำถามหรือบทสนทนาภาษาอังกฤษสั้นๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Input
Process
Output
Outcome
7
เนื้อหา/โจทย์
Home (Bedroom)
คำถาม
- What is the name of this picture?
- What sound is it?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ - Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ใบงาน
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- บัตรคำศัพท์
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class.
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอน โดยใช้บัตรคำศัพท์
- ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับห้องนอน โดยในใบงานจะมีรูปห้องนอนจากนั้นให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปในใบงาน
- ครูแจกบัตรคำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนให้นักเรียนกลุ่มแรกประมาณ 11-12 คน และกลุ่มที่ 2  11-12 คน เป็นรูปภาพ จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์กับรูปความหมายของตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนโดยการเล่นเกม Run to the board
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ครูแจกลังคนละ 1 กล่อง โดยให้แต่ละกลุ่มได้ประดิษฐ์ห้องนอนของแต่ละกลุ่มด้วยเศษวัสดุต่างๆ
- ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านบทความ My bedroom และฝึกออกเสียงคำศัพท์

ชิ้นงาน 
-ใบงานการเติมคำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอน
- รูปภาพห้องนอน
- โมเดลห้องนอนจากกล่องลัง
- ภาพวาดสื่อความหมาย
ภาระงาน
-ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับห้องนอน โดยในใบงานจะมีรูปห้องนอนจากนั้นให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปในใบงาน พร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงาม
- ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น วาดภาพห้องนอนของตนเองพร้อมกับเขียนคำศัพท์
-ให้แต่ละกลุ่มได้ประดิษฐ์ห้องนอนของแต่ละกลุ่มด้วยเศษวัสดุต่างๆ
-ให้คนละ 1 แผ่น วาดภาพสื่อความหมายจากบทความ
ความรู้
นักเรียนสามารถบอกความหมาย อ่าน ออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอน และสามารถอ่านและตอบประโยคคำถามหรือบทสนทนาภาษาอังกฤษสั้นๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆ ได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


Week
Input
Process
Output
Outcome
8
เนื้อหา/โจทย์
Ordinal number
คำถาม
- What sound is it?
- What did you see?
- Who can count number one to ten?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ
 - Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : เลขจำนวนนับ
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- เกม การนับจำนวนเลข
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class.
- ครูใช้คำถามกระตุ้น “Who can count number one to ten?
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม นับเลข”
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนนับ
 (Ordinal number)
- ครูให้นักเรียนฝึกเขียนเลขจำนวนนับ ลงในสมุด พร้อมตกแต่งระบายสีให้สวยงาม
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “one two tree four five
- ครูเขียนลำดับเลข  Ordinal number ไว้บนกระดาน จากนั้นครูก็วางตัวการ์ตูนหรือสิ่งของต่างๆไว้ จำนวน 5 ชิ้น แล้วครูก็ให้นักเรียนตอบว่าสิ่งของนั้นอยู่ลำดับที่เท่าไร
-ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ Ordinal number จำนวน 10 ข้อ
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านวันและเดือนเป็นภาษาอังกฤษ
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่น เกม “Bird in the nest
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน 
-เลขจำนวนนับ
-ใบงาน Ordinal number
-ใบงานเกี่ยวกับวันและเดือน
-ใบงานเกี่ยวกับจำนวนนับ
ภาระงาน
-ให้นักเรียนฝึกเขียนเลขจำนวนนับ ลงในสมุด
-นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ Ordinal number
-ให้นักเรียนเกี่ยวกับการเขียนวันและเดือนต่างๆ
-ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับจำนวนนับ


ความรู้
นักเรียนสามารถบอกลำดับของตัวเลข เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถสนทนาทักทาย ถาม-ตอบสั้นๆได้
- สามารถอ่าน ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับจำนวนนับได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Input
Process
Output
Outcome
9
เนื้อหา/โจทย์
Market and conversations.
คำถาม
- What sound is it?
-  What did you learn from activity?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- บัตรคำศัพท์  Market
- เกม Getting money
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class.
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม Getting money.
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ  Market โดยใช้บัตรคำศัพท์
-ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ  Market
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนเกี่ยวกับบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขาย
- กิจกรรม Role play เกี่ยวกับการซื้อขาย
-ให้นักเรียนทำ Mind Map Ping เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมวาดภาพตกแต่งให้สวยงาม
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม จากนั้นครูให้กล่องอักษร A-Z ให้กับนักเรียนทั้ง 5 กลุ่ม จากนั้นครูออกเสียงคำศัพท์ แล้วให้นักเรียนเรียงตัวอักษรคำศัพท์ให้ถูกต้อง
กลุ่มไหนต่อได้เร็วและถูกต้อง กลุ่มนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะ ในระหว่างการทำกิจกรรม ครูก็ใช้คำถามกระตุ้นความคิด “ What sound is it?
-ครูให้นักเรียนทำใบงาน เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์
ชิ้นงาน 
-ใบงาน
-บทสนทนาการซื้อขาย
- Mind Map Ping
-Worksheet
-
-
ภาระงาน
-ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ  Market
-ให้นักเรียนเขียนบทสนทนาลงในกระดาษ A4 วาดรูประบายสีตกแต่งให้สวยงาม
-ให้นักเรียนทำ Mind Map Ping เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมวาดภาพตกแต่งให้สวยงาม
-ให้นักเรียนทำใบงาน เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์
-
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับผัก ผลไม้ ที่อยู่ในตลาด รวมทั้งยังสามารถพูดบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายง่ายๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายง่ายๆได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Input
Process
Output
Outcome
10
เนื้อหา/โจทย์
- Summary Quarter 4
คำถาม
What did you learn from this class?   เครื่องมือคิด
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในชั้นเรียน
-ครูกล่าวทักทายและสนทนาเกี่ยวกับตัวนักเรียนรายบุคคล เช่น
- How are you today ?
- What time do  you get up? 
-What is the weather like today?
-How do you go to school?   
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter ที่ 4

ภาระงาน : ครูให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ใน Quarter ที่ 4 ลงในกระดาษ A4
ชิ้นงาน : กระดาษ A4
ความรู้
นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ตลอดทั้ง Quarter4 ให้เข้าใจอย่างง่ายๆได้
ทักษะ
นักเรียนสามารถฟังและตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ดูได้ รวมทั้งสามารถอธิบายเหตุการณ์เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Quarter 4 ปีการศึกษา 2558

Topic: The Amazing  English
เป้าหมาย (Understanding Goal):
-                    เข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ ฤดูกาล บ้าน จำนวนนับ กริยาท่าทาง อุปกรณ์การทำความสะอาด พันธุ์พืชต่างๆ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญ เทศการ ประเพณีที่สำคัญและสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย เช่น ประเพณีวันวาเลนไทน์ เป็นต้น ได้โดยใช้  Yes/ No Question, WH-Question, This is, That is และยังรวมถึงการใช้ประโยคแบบง่ายของ Past Simple, Present  Continuous , Future simple เพื่อถ่ายทอดผ่าน ตอบคำถาม วาดภาพ การสนทนา แต่งประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ และนำเสนอได้
-                    เข้าใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรมและมีความสุขในการร่วมกิจกรรมการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เวลาเรียน: 4ชั่วโมง/ สัปดาห์
ครูผู้สอน : นางสาวพันธ์ธิภา  เสนน้ำเที่ยง
ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3
Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
สาระที่ 1
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระที่ 2
ภาษาและวัฒนธรรม
สาระที่ 3
ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น
สาระที่ 4
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
1
(11-14 .. 2559)
Story: Greeting
Grammar :
(Easy words and sentences which use in introduce yourself)


มาตรฐาน ต 1.1
- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง
(ป.3/3)
  - ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนในรูปแบบ ของการทักทายง่ายๆได้
 (.3/3)
มาตรฐาน ต 1.2
- สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
(.3/1)
- ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง (.3/2)
- บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง (.3/3)
- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง (.3/4)
- บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง (.3/5)
มาตรฐาน ต 2.2
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.3/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)


2
(18-21 .. 2559)
Story: Ordinal number
Grammar :


มาตรฐาน ต 1.1
ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง เช่นคำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน
คำสั่ง เช่น Open your book.
Show me a/an.../    Don’t talk in class.   etc.
คำขอร้อง เช่น Please come here./ Come here,   please. Don’t make a loud noise, please./ Please don’t make a loud noise etc. (.3/1)
มาตรฐาน ต 1.2
บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง (.3/3)
มาตรฐาน ต 2.1
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.3/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)


3
(25-28 .. 2559)

Story: My school
Grammar : Noun


มาตรฐาน ต 1.1
- ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (.3/1)
มาตรฐาน ต 1.2
- พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
เช่น  Hi/ Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ How  are you?/ I’m fine./ I am…/  Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry. (.3/1) 
มาตรฐาน ต 2.1
พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง (.3/1)  

มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)


4
(1-4 .. 2559)

Story: weather/seasons
Grammar :
Wh-question
- What is the weather like today?
มาตรฐาน ต 1.1
- ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง (ป.3/1)
- ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ป.3/2)
- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง (ป.3/3)


มาตรฐาน ต 2.1
พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง (.3/1)  

มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)


5
(8-11 .. 2559)

Story: Big cleaning
Grammar : -


มาตรฐาน ต 1.1
- ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง (ป.3/1)
- ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ป.3/2)
- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง (ป.2/3)
มาตรฐาน ต 2.1
- พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 (ป.3/1)
- บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา
(ป.3/2)
- เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  (ป.3/3)
มาตรฐาน ต 2.2
- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.3/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)


6-7
(15-25 .. 2559)


Story: Home
Grammar :
How many…?
(How many people are there in your family?)
There is, There are.

มาตรฐาน ต 1.1
- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง
(ป.3/3)
มาตรฐาน ต 1.2
สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
(.3/1)
มาตรฐาน ต 2.2
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.3/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)


8-9
(29 ..-10  มี.. 2559)Story: Action, Market
Grammar : verb
มาตรฐาน ต 1.1
- ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ป.3/2)
- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง (ป.3/3)
มาตรฐาน ต 2.1
- พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 (ป.3/1)

มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)


10
(14-18 มี.. 2559)
สรุปองค์ความรู้ Quarter 4 เป็นแผนผังความคิด
 (Mind Mapping)
มาตรฐาน ต ๑.๑ 
พูดและเขียนเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างเหมาะสม (ป.3/1)
มาตรฐาน ต ๒.๑ 
ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในการพูด การนำเสนอได้อย่างเหมาะสม (ป.3/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)


เค้าโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ Topic: The Amazing English 3 Quarter 4/2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
เนื้อหา/โจทย์
Greeting
คำถาม
- What is your name?
- What is your nickname?
- Where are you from?
- What did  you learn from this activity?
เครื่องมือคิด
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมที่ทำตอนปิด Quarter 3)
- wall Thinking
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- เพลง “What is your name?
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?
- ครูใช้คำถามกระตุ้น “What did you learn from this song?
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
- ให้นักเรียนเขียนพยัญชนะ A-Z และวาดภาพตกแต่งให้สวยงาม
- ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเล่นเกม “กระซิบตัวอักษร”
- ครูให้นักเรียนหยิบบัตรตัวอักษรคนละหนึ่งใบ โดยที่ยังไม่ให้เพื่อนข้างๆเห็นบัตรที่เราได้
- ครูให้สัญญาณการโชว์บัตรตัวอักษรของตนเอง แล้วให้แต่ละคนจำคู่ของตนเอง เช่น  คนที่ได้ A ต้องคู่กับคนที่ได้ a เป็นต้น
- ครูให้นักเรียนวาดภาพตนเอง พร้อมกับเขียนชื่อจริง และชื่อเล่นของตนเอง ตกแต่งระบายสีให้สวยงาม

ชิ้นงาน 
-ภาพวาดพร้อมคำศัพท์
พยัญชนะ A-Z พร้อมภาพตกแต่ง
-ใบงานพยัญชนะในภาษาอังกฤษ
ภาพวาด พร้อมกับเขียนชื่อจริง และชื่อเล่นของตนเอง
ภาระงาน
-วาดภาพเหตุการณ์ที่ประทับใจ
-เขียนพยัญชนะ A-Z
-ให้นักเรียนทำใบงานการเขียนตัวพยัญชนะในภาษาอังกฤษ
-ให้นักเรียนวาดภาพตนเอง พร้อมกับเขียนชื่อจริง และชื่อเล่นของตนเอง

ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียง สระ พยัญชนะ เขียนตัวอักษรและคำศัพท์ต่างๆได้ รวมทั้งสามารถพูดสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- นักเรียนมีความมั่นใจในการนำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถสนทนาทักทาย ถาม-ตอบสั้นๆได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
เนื้อหา/โจทย์
Ordinal number
คำถาม
- What sound is it?
- What did you see?
- Who can count number one to ten?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ
 - Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : เลขจำนวนนับ
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- เกม การนับจำนวนเลข
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class.
- ครูใช้คำถามกระตุ้น “Who can count number one to ten?
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม นับเลข”
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนนับ
 (Ordinal number)
- ครูให้นักเรียนฝึกเขียนเลขจำนวนนับ ลงในสมุด พร้อมตกแต่งระบายสีให้สวยงาม
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “one two tree four five
- ครูเขียนลำดับเลข  Ordinal number ไว้บนกระดาน จากนั้นครูก็วางตัวการ์ตูนหรือสิ่งของต่างๆไว้ จำนวน 5 ชิ้น แล้วครูก็ให้นักเรียนตอบว่าสิ่งของนั้นอยู่ลำดับที่เท่าไร
-ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ Ordinal number จำนวน 10 ข้อ
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านวันและเดือนเป็นภาษาอังกฤษ
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่น เกม “Bird in the nest
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน 
-เลขจำนวนนับ
-ใบงาน Ordinal number
-ใบงานเกี่ยวกับวันและเดือน
-ใบงานเกี่ยวกับจำนวนนับ
ภาระงาน
-ให้นักเรียนฝึกเขียนเลขจำนวนนับ ลงในสมุด
-นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ Ordinal number
-ให้นักเรียนเกี่ยวกับการเขียนวันและเดือนต่างๆ
-ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับจำนวนนับ


ความรู้
นักเรียนสามารถบอกลำดับของตัวเลข เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถสนทนาทักทาย ถาม-ตอบสั้นๆได้
- สามารถอ่าน ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับจำนวนนับได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
เนื้อหา/โจทย์
Rice(Plant)/Natural
คำถาม
- What sound is it?
- What did you see?
- Have you ever been to....…?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ - wall Thinking : วาดภาพสถานที่ที่ตนเองเคยไปและประทับใจ
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- รูปภาพจาก  Notebook
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class.
- ครูให้นักเรียนดูภาพ เกี่ยวกับ Unseen Thailand จาก Notebook
- ครูใช้คำถามกระตุ้น “Have you ever been to....…?
- ให้นักเรียนวาดภาพสถานที่ที่ตนเองเคยไปและประทับใจ พร้อมเขียนประโยค  I have been to…….ลงในใบงาน หรือประโยคอื่นๆเพิ่มเติม
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ Rice(Plant)/Natural โดยใช้บัตรคำและแผนภาพ
-ครูให้นักเรียนทำใบงานจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพพร้อมระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
- ครูให้นักเรียนเล่นเกม “Run to the board
- ครูให้นักเรียนทำใบงานคำศัพท์เกี่ยวกับ  Rice(Plant)/Natural วาดภาพและตกแต่งให้สวยงาม
- ครูถามคำถามกระตุ้นความคิด “What did you learn from this week
- ครูให้นักเรียนทำใบงานคำศัพท์ Crossword game เกี่ยวกับ  Rice(Plant)/Natural


ชิ้นงาน 
-ภาพสถานที่ที่ประทับใจ
-ใบงานจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ
-ใบงานคำศัพท์เกี่ยวกับ  Rice(Plant)/Natural
-ให้นักเรียนทำใบงานคำศัพท์เกี่ยวกับRice(Plant)/Natural
วาดภาพและตกแต่งให้สวยงาม
-ใบงานคำศัพท์ Crossword game

ภาระงาน
-ให้นักเรียนวาดภาพสถานที่ที่ตนเองเคยไปและประทับใจ
-ให้นักเรียนทำใบงานจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพพร้อมระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
-นักเรียนทำใบงานคำศัพท์ Crossword game

ความรู้
นักเรียนสามารถ อ่าน ออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับพืชผัก และเขียนคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Input
Process
Output
Outcome
4
เนื้อหา/โจทย์
Weather/Seasons
คำถาม
-  How is the weather (today)?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ - Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- บัตรคำศัพท์และรูปภาพ
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “How is the weather (today)?
- ครูและนักเรียน เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ ผ่านบัตรคำและรูปภาพ
- ครูเปิดวิดีโอเพลงเกี่ยวกับสภาพอากาศ
- ครูให้นักเรียนจับคู่สนทนาถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ
- ครูและนักเรียนร่วมกัน Round Robin เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ครูให้นักเรียนทำ Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
- ครูให้นักเรียนเขียนใบงานเกี่ยวการสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ พร้อมวาดภาพตกแต่งให้สวยงาม
- ครูให้นักเรียนวาดภาพสื่อความหมายกับคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้
- ครูให้นักเรียนทำใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ พร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงาม


ชิ้นงาน 
- ใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
- ภาพสื่อความหมายกับคำศัพท์
- บทสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ
- Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
ภาระงาน
- ให้นักเรียนทำใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ พร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงาม
- ให้นักเรียนวาดภาพสื่อความหมายกับคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้
- ให้นักเรียนเขียนใบงานเกี่ยวการสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ พร้อมวาดภาพตกแต่งให้สวยงาม
- ให้นักเรียนทำ Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ

ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง เขียนคำศัพท์ สนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆได้
- สามารถเขียนคำศัพท์และวาดภาพประกอบได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Input
Process
Output
Outcome
5
เนื้อหา/โจทย์
My Hobby
คำถาม
- What did you learn from this song?
- What did you see?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ - Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ภาพวาดคำศัพท์สื่อความหมาย
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- วิดีโอเพลง When will my life begin?
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเพลง “When will my life begin?https://www.youtube.com/watch?v=je4nDvNJXsg
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้คำศัพท์ผ่านบัตรคำและแผนภาพ
- ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับการทำความสะอาดด้วยการเปิดเพลง “When will my life begin?
- ครูและนักเรียนเล่นเกมทายคำศัพท์โดยการใช้ท่าทางในการใบ้คำศัพท์
- ครูให้นักเรียนทำใบงานโยงคำศัพท์กับรูปภาพ
- ครูให้นักเรียนจับคู่สนทนาการถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเวลาว่าง
- ครูให้นักเรียนสำรวจเพื่อนของตัวเองว่าในเวลาว่างแต่ละคนชอบทำอะไรบ้างอย่างน้อย 5 คน
- ครูแจกบัตรอักษร A-Z ให้กับนักเรียนคนละ 1 ชุด จากนั้นครูออกเสียงคำศัพท์ แล้วให้นักเรียนเรียงตัวอักษรคำศัพท์ให้ถูกต้อง
- ครูให้นักเรียนทำใบงาน เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์

ชิ้นงาน 
- ภาพวาดคำศัพท์สื่อความหมาย
-ใบงานโยงคำศัพท์กับรูปภาพ
-ใบสำรวจกิจกรรม
- ใบงาน
ภาระงาน
-ให้นักเรียนทำใบงาน วาดภาพความหมายสื่อคำศัพท์จากเนื้อเพลง When will my life begin?
-ให้นักเรียนทำใบงานโยงคำศัพท์กับรูปภาพ
-ให้นักเรียนสำรวจกิจกรรมที่เพื่อนชอบทำในเวลาว่าง อย่างน้อย 5 คน
-ให้นักเรียนทำใบงาน เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์

ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์ เกี่ยวกับการทำความสะอาดรวมทั้งสามารถพูดสนทนาและตอบคำถามสั้นๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆได้
- สามารถเขียนคำศัพท์และวาดภาพประกอบได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
เนื้อหา/โจทย์
Home (Bedroom)
คำถาม
- What is the name of this picture?
- What sound is it?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ - Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ใบงาน
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- บัตรคำศัพท์
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class.
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอน โดยใช้บัตรคำศัพท์
- ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับห้องนอน โดยในใบงานจะมีรูปห้องนอนจากนั้นให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปในใบงาน
- ครูแจกบัตรคำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนให้นักเรียนกลุ่มแรกประมาณ 11-12 คน และกลุ่มที่ 2  11-12 คน เป็นรูปภาพ จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์กับรูปความหมายของตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนโดยการเล่นเกม Run to the board
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ครูแจกลังคนละ 1 กล่อง โดยให้แต่ละกลุ่มได้ประดิษฐ์ห้องนอนของแต่ละกลุ่มด้วยเศษวัสดุต่างๆ
- ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านบทความ My bedroom และฝึกออกเสียงคำศัพท์

ชิ้นงาน 
-ใบงานการเติมคำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอน
- รูปภาพห้องนอน
- โมเดลห้องนอนจากกล่องลัง
- ภาพวาดสื่อความหมาย
ภาระงาน
-ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับห้องนอน โดยในใบงานจะมีรูปห้องนอนจากนั้นให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปในใบงาน พร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงาม
- ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น วาดภาพห้องนอนของตนเองพร้อมกับเขียนคำศัพท์
-ให้แต่ละกลุ่มได้ประดิษฐ์ห้องนอนของแต่ละกลุ่มด้วยเศษวัสดุต่างๆ
-ให้คนละ 1 แผ่น วาดภาพสื่อความหมายจากบทความ
ความรู้
นักเรียนสามารถบอกความหมาย อ่าน ออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอน และสามารถอ่านและตอบประโยคคำถามหรือบทสนทนาภาษาอังกฤษสั้นๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆ ได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Input
Process
Output
Outcome
7
เนื้อหา/โจทย์
Actions/Emotions
คำถาม
- What sound is it?
- What did you see?
- How do you feel today?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรม - Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : Emotions worksheet.
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class.
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “How do you feel today?
- ครูชูป้ายที่แสดงอารมณ์ต่างๆ ให้นักเรียนทำตาม
เช่น ครูชูป้ายคำศัพท์ คำว่า sad ให้นักเรียนทำท่าทางเสียใจ
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆจากบัตรคำศัพท์
- ครูให้นักเรียนทำใบงาน  Emotions worksheet.
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง  Banana in the world ด้วยกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม  Actions game
- ครูให้นักเรียนทำใบงานจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ
 ( Actions)
-ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้บทสนทนาสั้นๆเกี่ยวกับ การถามความรู้สึกต่างๆ
- ครูและนักเรียนทำกิจกรรม บิงโก เกม
ชิ้นงาน 
- Emotions worksheet.
-ใบงาน ( Actions)
-แบบสรุปความรู้สึกของเพื่อนในห้องเรียน
-แผ่นคำศัพท์บิงโกเกม
ภาระงาน
-ให้นักเรียนทำใบงาน  Emotions worksheet.
-ให้นักเรียนทำใบงานจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ( Actions)
-ให้นักเรียนสรุปความรู้สึกของเพื่อนๆทั้งหมดในห้องเรียนลงในแผ่นใบงาน
-เขียนคำศัพท์ลงในตารางบิงโก


ความรู้
นักเรียนสามารถบอกความหมาย อ่าน ออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับกกริยาท่าทางและอารมณ์ต่างๆ และสามารถอ่านและตอบประโยคคำถามหรือบทสนทนาภาษาอังกฤษสั้นๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Input
Process
Output
Outcome
8
เนื้อหา/โจทย์
Market and conversations.
คำถาม
- What sound is it?
-  What did you learn from activity?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- บัตรคำศัพท์  Market
- เกม Getting money
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class.
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม Getting money.
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ  Market โดยใช้บัตรคำศัพท์
-ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ  Market
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนเกี่ยวกับบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขาย
- กิจกรรม Role play เกี่ยวกับการซื้อขาย
-ให้นักเรียนทำ Mind Map Ping เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมวาดภาพตกแต่งให้สวยงาม
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม จากนั้นครูให้กล่องอักษร A-Z ให้กับนักเรียนทั้ง 5 กลุ่ม จากนั้นครูออกเสียงคำศัพท์ แล้วให้นักเรียนเรียงตัวอักษรคำศัพท์ให้ถูกต้อง
กลุ่มไหนต่อได้เร็วและถูกต้อง กลุ่มนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะ ในระหว่างการทำกิจกรรม ครูก็ใช้คำถามกระตุ้นความคิด “ What sound is it?
-ครูให้นักเรียนทำใบงาน เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์
ชิ้นงาน 
-ใบงาน
-บทสนทนาการซื้อขาย
- Mind Map Ping
-Worksheet
-
-
ภาระงาน
-ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับ  Market
-ให้นักเรียนเขียนบทสนทนาลงในกระดาษ A4 วาดรูประบายสีตกแต่งให้สวยงาม
-ให้นักเรียนทำ Mind Map Ping เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมวาดภาพตกแต่งให้สวยงาม
-ให้นักเรียนทำใบงาน เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์
-
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับผัก ผลไม้ ที่อยู่ในตลาด รวมทั้งยังสามารถพูดบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายง่ายๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายง่ายๆได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Input
Process
Output
Outcome
9
เนื้อหา/โจทย์
ทบทวนเสียง Phonics : C A T
 D O G /c a t, d o g
แนะนำเสียง Phonics ใหม่
 B E N F O X
คำถาม
What letter is this
What  sound is it?
Can/could you say…?
How to say..?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
- Round robin ออกเสียง Phonic
- Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- ดินน้ำมันและกระดานรอง
- I Pad ทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
- คลิปวีดีโอ จาก you tube
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?
- ครูทบทวนเสียง  Phonics : C A T D O G /c a t, d o g  โดยคุณครูทบทวนเสียงจาก I book Phonic 2  beginner 1 หน้า 2 – หน้า 15
- ครูเปิดเสียง Phonic จากหนังสือ iBook Phonics : two letter sounds of, on, ox, ex
-  ครูให้นักเรียนฝึกออกเสียงพร้อมกันและออกเสียงทีละคน ตามคำศัพท์ในหนังสือ iBook
- ครูให้นักเรียนฝึกเขียนคำศัพท์ Phonic :  of, on, ox, ex  โดยใช้กาวทาที่นิ้วและลากตามตัวอักษรที่ระบุ ลงในกระดาษ A4 ทั้ง 4 ช่อง ช่องละ 1 คำ
- เมื่อทุกกลุ่มเสร็จแล้ว ครูพาไปบ่อทราย เพื่อใช้ทรายโรยและตากให้แห้ง
- นักเรียนวาดภาพระบายสีให้ตรงกับประโยคที่กำหนดลงในกระดาษครึ่ง A4 คนละ 2  ประโยค โดยครูมีประโยคให้ เช่น This is a fox. It is on a box. 
- นักเรียนทำใบงานเติมตัวอักษร Phonic ที่หายไป 5 คำ
ชิ้นงาน
- ผสมคำจากการปั้นดินน้ำมัน คนละ 1 คำ
- เขียนคำศัพท์โดยใช้กาว/ทรายและฝึกออกเสียงให้ครูฟัง
- วาดภาพประกอบประโยคและฝึกอ่าน
- เติมคำศัพท์ที่หายไป และวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
- ตอบคำถาม/ออกเสียงPhonics
- ฟังและระบุตัวอักษรให้ตรง Phonics
- ตอบคำถาม/ออกเสียง Phonics : two letter sounds
- ตอบคำถาม/ออกเสียง Phonics three letter sounds
- อ่าน Phonics
-ฟังและเติมคำตัวอักษรให้ตรง Phonics

ความรู้
นักเรียนสามารถระบุเสียงและออกเสียง Phonics เสียงเดียว  B E N F O X ได้
ทักษะ
- สามารถฟังและพูดออกเสียงเก่า  C A T D O G  และ ใหม่ B E N F O X  ได้
-สามารถปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตัวอักษร  X O F N E B  ได้
- สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถามได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
- ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
- ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

Week
Input
Process
Output
Outcome
10
เนื้อหา/โจทย์
- Summary Quarter 4
คำถาม
What did you learn from this class?   เครื่องมือคิด
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในชั้นเรียน
-ครูกล่าวทักทายและสนทนาเกี่ยวกับตัวนักเรียนรายบุคคล เช่น
- How are you today ?
- What time do  you get up? 
-What is the weather like today?
-How do you go to school?   
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter ที่ 4

ภาระงาน : ครูให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ใน Quarter ที่ 4 ลงในกระดาษ A4
ชิ้นงาน : กระดาษ A4
ความรู้
นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ตลอดทั้ง Quarter4 ให้เข้าใจอย่างง่ายๆได้
ทักษะ
นักเรียนสามารถฟังและตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ดูได้ รวมทั้งสามารถอธิบายเหตุการณ์เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น