Week4

Lesson plan Topic; The Amazing English 2 Primary 2 Week 4 ระหว่างวันที่ 1-4 ..2559
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง เขียนคำศัพท์ สนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Weather/Seasons
คำถาม
- What sound is it?
- What did you see?
-  How is the weather (today)?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- บัตรคำศัพท์และรูปภาพ
ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?, What time do you get up?, What do you have for breakfast?, How do you go to school?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “How is the weather (today)?
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
- ครูและนักเรียน เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ ผ่านบัตรคำและรูปภาพ
- ครูเลือกนักเรียนออกมาแสดงท่าทางเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้แล้วให้เพื่อนๆทายคำศัพท์นั้น
ใช้
- ครูให้นักเรียนทำใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ พร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงาม
ชิ้นงาน 
ใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
ภาระงาน
ให้นักเรียนทำใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ พร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงาม
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง เขียนคำศัพท์ สนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆได้
- สามารถเขียนคำศัพท์และวาดภาพประกอบได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
Weather/Seasons
คำถาม
- What sound is it?
-  How is the weather (today)?
- What did you learn vocabulary from this song?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ภาพสื่อความหมาย
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- วิดีโอเพลงสภาพอากาศ

ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?,
- ครูเปิดวิดีโอเพลงเกี่ยวกับสภาพอากาศ https://www.youtube.com/watch?v=G1dCF_kLF5A

เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “What did you learn vocabulary from this song?
ใช้
- ครูให้นักเรียนวาดภาพสื่อความหมายกับคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้

ชิ้นงาน 
ภาพสื่อความหมายกับคำศัพท์
ภาระงาน
ให้นักเรียนวาดภาพสื่อความหมายกับคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง เขียนคำศัพท์ สนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆได้
- สามารถเขียนคำศัพท์และวาดภาพประกอบได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
Day 3
เนื้อหา/โจทย์
Weather/Seasons
คำถาม
- What sound is it?
- What did you see?
- How is the weather (today)?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : บทสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- วิดีโอเพลงสภาพอากาศ

ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?, What time do you get up?, What do you have for breakfast?, How do you go to school?
- ครูเปิดวิดีโอเพลงเกี่ยวกับสภาพอากาศhttps://www.youtube.com/watch?v=G1dCF_kLF5A
และให้นักเรียนร้องตาม
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนจับคู่สนทนาถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ เช่น
A: How is the weather (today)?
B : It’s cool today, It’s hot today, It looks like rain
- ครูสุ่มนักเรียนออกมาสนทนาเป็นคู่
ใช้
ครูให้นักเรียนเขียนใบงานเกี่ยวการสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ พร้อมวาดภาพตกแต่งให้สวยงาม
ชิ้นงาน 
บทสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ภาระงาน
ให้นักเรียนเขียนใบงานเกี่ยวการสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ พร้อมวาดภาพตกแต่งให้สวยงาม
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง เขียนคำศัพท์ สนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศและถามตอบสั้นๆได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
Day 4
เนื้อหา/โจทย์
Weather/Seasons
คำถาม
- What sound is it?
- What did you see?
-  How is the weather (today)?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking :  Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- วิดีโอเพลงเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?, What time do you get up?, What do you have for breakfast
- ครูเปิดวิดีโอเพลงเกี่ยวกับสภาพอากาศhttps://www.youtube.com/watch?v=G1dCF_kLF5A
และให้นักเรียนร้องตาม
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกัน Round Robin เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้
ครูให้นักเรียนทำ Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ

ชิ้นงาน 
Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
ภาระงาน
ให้นักเรียนทำ Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง เขียนคำศัพท์ สนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงาน Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ ให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศและถามตอบสั้นๆได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 บันทึกหลังการสอน

ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.2 จะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาล ครูได้มีการเปิดเพลงเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคการถามตอบเกี่ยวกับฤดูกาลจากนั้นครูก็แจกสมุดเล่มเล็ก เพื่อให้พี่ๆได้เขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับฤดูกาลที่ได้เรียนรู้พร้อมตกแต่งให้สวยงาม นอกจากนี้ครูก็ให้พี่ๆ ป.2 ได้เรียนรู้ผ่านนิทานเรื่อง The wind and The sun อีกด้วย พี่ๆหลายคนก็บอกว่าเคยได้อ่านนิทานเรื่องนี้แล้วที่เป็นภาษาไทย พี่ๆหลายคนก็สามารถคาดเดาเนื้อเรื่องได้ ครูจึงให้พี่ๆบอกคำศัพท์มาคนละ 1 คำ จากนิทานเรื่อง The wind and The sun นอกจากนี้พี่ๆ ป.2 ก็ยังได้ทำ Pop-up เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลต่างๆอีกด้วยค่ะ 

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน

Lesson plan Topic; The Amazing English 3 Primary 3 Week 4 ระหว่างวันที่ 1-4 ..2559
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง เขียนคำศัพท์ สนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Weather/Seasons
คำถาม
- What sound is it?
- What did you see?
-  How is the weather (today)?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- บัตรคำศัพท์และรูปภาพ
ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?, What time do you get up?, What do you have for breakfast?, How do you go to school?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “How is the weather (today)?
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
- ครูและนักเรียน เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ ผ่านบัตรคำและรูปภาพ
- ครูเลือกนักเรียนออกมาแสดงท่าทางเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้แล้วให้เพื่อนๆทายคำศัพท์นั้น
ใช้
- ครูให้นักเรียนทำใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ พร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงาม
ชิ้นงาน 
ใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
ภาระงาน
ให้นักเรียนทำใบงานเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ พร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงาม
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง เขียนคำศัพท์ สนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆได้
- สามารถเขียนคำศัพท์และวาดภาพประกอบได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
Weather/Seasons
คำถาม
- What sound is it?
-  How is the weather (today)?
- What did you learn vocabulary from this song?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ภาพสื่อความหมาย
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- วิดีโอเพลงสภาพอากาศ

ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?,
- ครูเปิดวิดีโอเพลงเกี่ยวกับสภาพอากาศ https://www.youtube.com/watch?v=G1dCF_kLF5A
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “What did you learn vocabulary from this song?
ใช้
- ครูให้นักเรียนวาดภาพสื่อความหมายกับคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้

ชิ้นงาน 
ภาพสื่อความหมายกับคำศัพท์
ภาระงาน
ให้นักเรียนวาดภาพสื่อความหมายกับคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง เขียนคำศัพท์ สนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆได้
- สามารถเขียนคำศัพท์และวาดภาพประกอบได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
Day 3
เนื้อหา/โจทย์
Weather/Seasons
คำถาม
- What sound is it?
- What did you see?
- How is the weather (today)?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : บทสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- วิดีโอเพลงสภาพอากาศ

ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?, What time do you get up?, What do you have for breakfast?, How do you go to school?
- ครูเปิดวิดีโอเพลงเกี่ยวกับสภาพอากาศhttps://www.youtube.com/watch?v=G1dCF_kLF5A
และให้นักเรียนร้องตาม
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนจับคู่สนทนาถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ เช่น
A: How is the weather (today)?
B : It’s cool today, It’s hot today, It looks like rain
- ครูสุ่มนักเรียนออกมาสนทนาเป็นคู่
ใช้
ครูให้นักเรียนเขียนใบงานเกี่ยวการสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ พร้อมวาดภาพตกแต่งให้สวยงาม
ชิ้นงาน 
บทสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ภาระงาน
ให้นักเรียนเขียนใบงานเกี่ยวการสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ พร้อมวาดภาพตกแต่งให้สวยงาม
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง เขียนคำศัพท์ สนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศและถามตอบสั้นๆได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
Day 4
เนื้อหา/โจทย์
Weather/Seasons
คำถาม
- What sound is it?
- What did you see?
-  How is the weather (today)?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking :  Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- วิดีโอเพลงเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?, What time do you get up?, What do you have for breakfast
- ครูเปิดวิดีโอเพลงเกี่ยวกับสภาพอากาศhttps://www.youtube.com/watch?v=G1dCF_kLF5A
และให้นักเรียนร้องตาม
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกัน Round Robin เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้
ครูให้นักเรียนทำ Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ

ชิ้นงาน 
Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
ภาระงาน
ให้นักเรียนทำ Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง เขียนคำศัพท์ สนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงาน Pop – up เกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆ ให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศและถามตอบสั้นๆได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
บันทึกหลังการสอน

ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.3 จะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาล ครูได้มีการเปิดเพลงเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคการถามตอบเกี่ยวกับฤดูกาลจากนั้นครูก็แจกสมุดเล่มเล็ก เพื่อให้พี่ๆได้เขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับฤดูกาลที่ได้เรียนรู้พร้อมตกแต่งให้สวยงาม นอกจากนี้ครูก็ให้พี่ๆ ป.3 ได้เรียนรู้ผ่านนิทานเรื่อง The wind and The sun ในชั่วโมงภาษาอังกฤษครูก็จะสอดแทรกการออกเสียง Phonic ของคำศัพท์นั้นๆ ครูจึงให้พี่ๆ นอกจากนี้พี่ๆ ป.3 ก็ยังได้ทำ Pop-up เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลต่างๆ

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงานบันทึกการสังเกตภาพรวม ป.2
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้าและก็มีลมแรงอากาศเริ่มหนาวอีกครั้ง ดิฉันและพี่ๆ ป.2 ทำความสะอาดห้องเรียน จากนั้นเวลา 08:00 . เข้าแถวเคารพธงชาติจากหลังจากเสร็จกิจกรรม  พี่ๆแตะละห้องก็แยกย้ายเข้าห้องเรียน ในชั่วโมงจิตศึกษาวันนี้ครูแป้งได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแม่เต่าให้เด็กๆฟังเกี่ยวกับการวางไข่ของเต่าและผู้คนที่ทำร้ายไข่เต่า จากนั้นครูแป้งก็ส่งกระดาษให้พี่ๆ คนละ 1 แผ่น แล้วให้พี่ๆช่วยแบ่งไข่เต่าออก โดยการใช้เส้นตรง 4 เส้น หลังจากจบกิจกรรมแล้วก็เป็นชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ วันนี้พี่ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคที่ใช้ถามและตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศในวันนี้ เช่น What is the weather like today? และตอบว่า It is sunny today. เป็นต้น ในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษของพี่ ป.3 วันนี้ครูกิ่งได้ให้พี่ ป.3 ได้ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ ฝึกการพูดและการออกเสียงคำศัพท์ค่ะ จากนั้นดิฉันก็มาประจำชั้นพี่ ป.2 จนถึงเวลา 12:00 . พักรับประทานอาหาร แปลงฟัน วันนี้ในช่วงบ่ายฉันก็เข้าประชุมกับครูต๋อย (นักศึกษาฝึกสอน) จากนั้นครูแป้งและดิฉันก็ได้พาพี่ๆ ป.2 ผสมดิน และทดลองการกักเก็บน้ำเพื่อปลูกผักบุ้งในกระถาง เด็กๆก็มีความพยายามและสนุกสนานเป็นอย่างมากค่ะ และพี่ๆ ป.2 ก็ได้กลับเข้ามาที่ห้องทำพิธีนม ครูแป้งให้พี่ๆที่ไม่มีงานค้างออกไปช่วยผู้ปกครองในการทุบเชื้อเห็ด ส่วนพี่ๆที่มีงานค้างครูกิ่งก็จะให้ทำงานให้เสร็จก่อนที่จะได้ออกไปช่วยผู้ปกครองค่ะ เวลา 15:30 . พี่ๆก็ได้รอผู้ปกครองมารับค่ะ
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันนี้เวลา 08:00 . เข้าแถวเคารพธงชาติ ในกิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ครูแป้งได้พาเด็กๆทำกิจกรรมโยคะ จากนั้นในชั่วโมงที่ 1 เป็นชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.2 วันนี้พี่ ป.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ฤดูกาต่างๆ จากนั้นดิฉันก็ให้เด็กๆทำ Pop-Up เกี่ยวกับสภาพอากาศ ในชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.3 วันนี้ดิฉันได้ให้พี่ๆได้เขียนคำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ หลังจากที่ดิฉันหมดชั่วโมงสอนแล้ว ดิฉันก็กลับมาประจำชั้นพี่ ป.2 เวลา 12:00 . พักรับประทานอาหาร แปลงฟัน เวลา 13:00-13:30 . กิจกรรม Body scan กิจกรรมในช่วงบ่ายวันนี้ครูแป้งและดิฉันได้พาพี่ๆ ป.2 ไปจดบันทึกการทดลองกระถางการปลูกผักบุ้งของพี่ๆ และไปช่วยผู้ปกครองในการทำเห็ดฟาง จนถึงเวลา 15:00 . พี่ๆก็ได้ทำพิธีนม และรอผู้ปกครองมารับ
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันนี้ดิฉันไปโรงเรียนประมาณ 07:25 วันนี้อากาศก็หนาว เด็กๆต่างก็ทยอยมาโรงเรียนกันแต่เช้า เวลา วันนี้เวลา 08:00 . เข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากที่เสร็จกิจกรรมเคารพธงชาติแล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมการแสดงละครของกลุ่มพี่ๆศานติเป็นการแสดงงเกี่ยวกับการเดินทางไกล หลังจากจบกิจกรรมพี่ๆทุกคนก็เข้าห้องเรียน ในชั่วโมงภาษาอังกฤษวันนี้ดิฉันก็ได้ให้พี่ๆ ป.2 ดูการ์ตูนภาษาอังกฤษเรื่อง The wind and The sun แล้วก็พาพี่ๆทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศโดยการเล่นบิงโกเกม จากนั้นก็ให้พี่ๆได้ทำงานที่ค้างยุ ส่วนในชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป. 3 วันนี้ดิฉันก็ได้ให้พี่ๆ ป. 3 ได้ทำ Pop-up เกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะ จากนั้นดิฉันก็กลับมาประจำชั้นพี่ ป.2 เวลา 12:00 . พักรับประทานอาหาร แปลงฟัน เวลา 13:00-13:30 . กิจกรรม Body scan กิจกรรมในช่วงบ่ายวันนี้ดิฉันก็ได้สอนชุมนุมวิทยาศาสตร์ ดิฉันได้ให้พี่ๆ ทดลองการแยกน้ำกับน้ำมัน จากแก้วหนึ่งไปยังอีกแก้วหนึ่ง หลังจากนั้นเวลา 15:00 . พี่ๆก็ได้ทำพิธีนม จดการบ้าน รับสื่อสารทำงานค้างและรอผู้ปกครองมารับค่ะ
วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันนี้เวลา 08:00 . เข้าแถวเคารพธงชาติ และแยกย้ายตามห้อง ตามกลุ่ม เพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมการเดินทางไกลของโรงเรียน ทุกๆคนต่างก็ตื่นเต้นทั้งผู้ปกครองและนักเรียน การเดินทางไกลในวันนี้เป้าหมายคือการเดินทางเพื่อข้ามผ่านความเหนื่อย การเดินชมธรรมชาติ และการฝึกความอดทน ดิฉันได้เดินทางไกลร่วมกันพี่ ป.2 และ 3 กลุ่มที่ 2 ร่วมกับครูต๊อกและผู้ปกครองบางส่วน การเดินทางในครั้งนี้ดิฉันก็ได้เรียนรู้ถึงความอดทนและข้ามผ่านความเหนื่อยของตนเอง และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและต้นไม้กับพี่ๆที่ได้ถามคุณครู เราเดินทางอย่างไม่มีเส้นทาง แต่มีจุดหมายเดียวคือมาให้ถึงโรงเรียนโดยที่ไม่ใช้เส้นทางเดิม วันนี้เด็กๆ ผู้ปกครองและคุณครูก็มีความสนุกสนานมากค่ะ หลังจากมาถึงโรงเรียนเวลา 12:00 . พี่ๆ ครูและผู้ปกครองก็ได้พักรับประทานอาหารค่ะ ส่วนพี่ๆ ป.2 ก็ได้เขียนความประทับใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางไกลในวันนี้ก่อนที่จะกลับบ้านค่ะ 

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเดินทางไกล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น