Week5

Lesson plan Topic; The Amazing English 2 Primary 2 Week 5 ระหว่างวันที่ 8-11..2559
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์ เกี่ยวกับการทำความสะอาดรวมทั้งสามารถพูดสนทนาและตอบคำถามสั้นๆได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
5
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Big cleaning
คำถาม
- What did you learn from this song?
- What did you see?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ภาพวาดคำศัพท์สื่อความหมาย
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- วิดีโอเพลง When will my life begin?
ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?, What time do you get up?, What do you have for breakfast?, How do you go to school?
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเพลง “When will my life begin?https://www.youtube.com/watch?v=je4nDvNJXsg
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “ What did you learn from this song?, What did you see?
เชื่อม
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้คำศัพท์ผ่านบัตรคำและแผนภาพ
- ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
ใช้
ครูให้นักเรียนทำใบงาน วาดภาพความหมายสื่อคำศัพท์จากเนื้อเพลง When will my life begin?
ชิ้นงาน 
ภาพวาดคำศัพท์สื่อความหมาย
ภาระงาน
ให้นักเรียนทำใบงาน วาดภาพความหมายสื่อคำศัพท์จากเนื้อเพลง When will my life begin?
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์ เกี่ยวกับการทำความสะอาดรวมทั้งสามารถพูดสนทนาและตอบคำถามสั้นๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆได้
- สามารถเขียนคำศัพท์และวาดภาพประกอบได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
5
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
- Big cleaning
คำถาม
- What did you learn vocabulary from this song?
- What did you see?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ใบงานโยงคำศัพท์กับรูปภาพ
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- วิดีโอเพลง When will my life begin?
ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?, What time do you get up?, What do you have for breakfast?, How do you go to school?
- ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับการทำความสะอาดด้วยการเปิดเพลง When will my life begin?https://www.youtube.com/watch?v=je4nDvNJXsg
- ครูใช้คำถามเพื่อทบทวนคำศัพท์ “What did you learn vocabulary from this song?
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
- ครูและนักเรียนเล่นเกมทายคำศัพท์โดยการใช้ท่าทางในการใบ้คำศัพท์
ใช้
ครูให้นักเรียนทำใบงานโยงคำศัพท์กับรูปภาพ
ชิ้นงาน 
ใบงานโยงคำศัพท์กับรูปภาพ
ภาระงาน
ให้นักเรียนทำใบงานโยงคำศัพท์กับรูปภาพ
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์ เกี่ยวกับการทำความสะอาดรวมทั้งสามารถพูดสนทนาและตอบคำถามสั้นๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
5
Day 3
เนื้อหา/โจทย์
- Big cleaning
- Hobby
คำถาม
- What do you do in your free time?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ใบสำรวจกิจกรรม
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน

ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?, What time do you get up?, What do you have for breakfast?, How do you go to school?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “What do you do in your free time?
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
- ครูให้นักเรียนจับคู่สนทนาการถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเวลาว่าง
ใช้
ครูให้นักเรียนสำรวจเพื่อนของตัวเองว่าในเวลาว่างแต่ละคนชอบทำอะไรบ้างอย่างน้อย 5 คน เขียนชื่อเพื่อน พร้อมวาดภาพสื่อกิจกรรมที่เพื่อนชอบทำในเวลาว่าง วาดภาพระบายสีให้สวยงาม
ชิ้นงาน 
ใบสำรวจกิจกรรม
ภาระงาน
ให้นักเรียนสำรวจกิจกรรมที่เพื่อนชอบทำในเวลาว่าง อย่างน้อย 5 คน
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์ เกี่ยวกับการทำความสะอาดรวมทั้งสามารถพูดสนทนาและตอบคำถามสั้นๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆ เกี่ยวกับการสำรวจกิจกรรมที่เพื่อนๆชอบทำในเวลาว่างได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
5
Day 4
เนื้อหา/โจทย์
- Big cleaning
- Hobby
คำถาม
- What do you do in your free time?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ใบสำรวจกิจกรรม
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน

ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?, What time do you get up?, What do you have for breakfast?, How do you go to school?
เชื่อม
- ครูแจกบัตรอักษร A-Z ให้กับนักเรียนคนละ 1 ชุด จากนั้นครูออกเสียงคำศัพท์ แล้วให้นักเรียนเรียงตัวอักษรคำศัพท์ให้ถูกต้อง
ครูก็ใช้คำถามกระตุ้นความคิด “ What sound is it?
ใช้
ครูให้นักเรียนทำใบงาน เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์
ชิ้นงาน 
ใบงาน
ภาระงาน
ให้นักเรียนทำใบงาน เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์ เกี่ยวกับการทำความสะอาดรวมทั้งสามารถพูดสนทนาและตอบคำถามสั้นๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆ เกี่ยวกับการสำรวจกิจกรรมที่เพื่อนๆชอบทำในเวลาว่างได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


บันทึกหลังการสอน
ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ ในการทำความสะอาดบ้าน โดยในวันแรกครูก็จะให้เด็กๆเรียนรู้คำศัพท์ผ่านการดาษแผ่นใหญ่ที่ครูได้ทำเป็นสื่อไว้ จากนั้นครูก็ให้พี่ๆได้ทำในงานเพื่อทบทวนความเข้าใจ โดยในขณะที่สอนครูก็จะสอดแทรกการออกเสียง Phonic คำศัพท์นั้นเข้าไปด้วย นอกจากนี้ครูโน๊ะก็ได้เข้ามาสอนพี่ ป.2 และทบทวนการออกเสียง Phonic B E N F O X ให้กับพี่ๆ ป.2 ค่ะในสัปดาห์นี้ครูก็เห็นความงอกงามของพี่ๆหลายคนที่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ 
ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างชิ้นงานLesson plan Topic; The Amazing English 3 Primary 3 Week 5 ระหว่างวันที่ 8-11..2559
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์ เกี่ยวกับการทำความสะอาดรวมทั้งสามารถพูดสนทนาและตอบคำถามสั้นๆได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
5
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Big cleaning
คำถาม
- What did you learn from this song?
- What did you see?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ภาพวาดคำศัพท์สื่อความหมาย
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- วิดีโอเพลง When will my life begin?
ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?, What time do you get up?, What do you have for breakfast?, How do you go to school?
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเพลง “When will my life begin?https://www.youtube.com/watch?v=je4nDvNJXsg
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “ What did you learn from this song?, What did you see?
เชื่อม
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้คำศัพท์ผ่านบัตรคำและแผนภาพ
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “What do you do in your free time”
- ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
ใช้
ครูให้นักเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมในยามว่าง
ชิ้นงาน 
ภาพวาดคำศัพท์สื่อความหมาย
ภาระงาน
ให้นักเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมในยามว่าง จากเพลง When will my life begin?
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์ เกี่ยวกับการทำความสะอาดรวมทั้งสามารถพูดสนทนาและตอบคำถามสั้นๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆได้
- สามารถเขียนคำศัพท์และวาดภาพประกอบได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
5
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
- Big cleaning
คำถาม
- What did you learn vocabulary from this song?
- What did you see?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ใบงานโยงคำศัพท์กับรูปภาพ
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- วิดีโอเพลง When will my life begin?
ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?, What time do you get up?, What do you have for breakfast?, How do you go to school?
- ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับการทำความสะอาดด้วยการเปิดเพลง When will my life begin?https://www.youtube.com/watch?v=je4nDvNJXsg
- ครูใช้คำถามเพื่อทบทวนคำศัพท์ “What did you learn vocabulary from this song?
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ประโยคเกี่ยวกับ Adverb of frequency
- ครูและนักเรียนเล่นเกมทายคำศัพท์โดยการใช้ท่าทางในการใบ้คำศัพท์
ใช้
ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับกิจกรรมกรรมในยามว่างที่ เกี่ยวกับ Adverb of frequency

ชิ้นงาน 
ใบงานโยงคำศัพท์กับรูปภาพ
ภาระงาน
ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับกิจกรรมกรรมในยามว่างที่ เกี่ยวกับ Adverb of frequency

ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์ เกี่ยวกับการทำความสะอาดรวมทั้งสามารถพูดสนทนาและตอบคำถามสั้นๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
5
Day 3
เนื้อหา/โจทย์
- Big cleaning
- Hobby
คำถาม
- What do you do in your free time?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ใบสำรวจกิจกรรม
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน

ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?, What time do you get up?, What do you have for breakfast?, How do you go to school?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “What do you do in your free time?
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
- ครูให้นักเรียนจับคู่สนทนาการถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเวลาว่าง
ใช้
ครูให้นักเรียนสำรวจเพื่อนของตัวเองว่าในเวลาว่างแต่ละคนชอบทำอะไรบ้างอย่างน้อย 5 คน เขียนชื่อเพื่อน พร้อมวาดภาพสื่อกิจกรรมที่เพื่อนชอบทำในเวลาว่าง วาดภาพระบายสีให้สวยงาม
ชิ้นงาน 
ใบสำรวจกิจกรรม
ภาระงาน
ให้นักเรียนสำรวจกิจกรรมที่เพื่อนชอบทำในเวลาว่าง อย่างน้อย 5 คน
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์ เกี่ยวกับการทำความสะอาดรวมทั้งสามารถพูดสนทนาและตอบคำถามสั้นๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆ เกี่ยวกับการสำรวจกิจกรรมที่เพื่อนๆชอบทำในเวลาว่างได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
5
Day 4
เนื้อหา/โจทย์
- Big cleaning
- Hobby
คำถาม
- What do you do in your free time?
เครื่องมือคิด
- Show and Share (การนำเสนอชิ้นงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Round  Robin (การพูดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปัญหาจากการทำกิจกรรมกลุ่ม)
- Brainstorm (การระดมสมอง ออกแบบวางแผน )
- wall Thinking : ใบสำรวจกิจกรรม
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในห้องเรียน

ชง
- ครูกล่าวทักทายนักเรียน : Good morning class, How do  you feel today?, What time do you get up?, What do you have for breakfast?, How do you go to school?
เชื่อม
- ครูแจกบัตรอักษร A-Z ให้กับนักเรียนคนละ 1 ชุด จากนั้นครูออกเสียงคำศัพท์ แล้วให้นักเรียนเรียงตัวอักษรคำศัพท์ให้ถูกต้อง
ครูก็ใช้คำถามกระตุ้นความคิด “ What sound is it?
ใช้
ครูให้นักเรียนทำใบงาน เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์
ชิ้นงาน 
ใบงาน
ภาระงาน
ให้นักเรียนทำใบงาน เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน ออกเสียง คำศัพท์ เกี่ยวกับการทำความสะอาดรวมทั้งสามารถพูดสนทนาและตอบคำถามสั้นๆได้
ทักษะ
- นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
- สามารถพูดสนทนาและถาม-ตอบสั้นๆ เกี่ยวกับการสำรวจกิจกรรมที่เพื่อนๆชอบทำในเวลาว่างได้
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


บันทึกหลังการสอน
ในสัปดาห์พี่ๆ ป.3 ได้เรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมในยามว่าง โดยครูจะดึงคำศัพท์จากเพลง When will my life begin ให้พี่ๆ ป.3 ได้เรียนรู้จากนั้นก็ได้ใช้คำถาม ว่า “What do you see in this video? และครูก็ได้ถามพี่ๆ What do you do in your free time? ครูให้ใบงานเพื่อทบทวนคำศัพท์  นอกจากนี้ครูก็ยังได้ให้พี่ๆ ป.3 ได้แบ่งกลุ่มเพื่อเล่นเกม กิจกรรมเล่นเกม เพื่อให้พี่ๆได้ เกิดความสนุกสนานไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ประโยค ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน
บันทึกการภาพรวมสังเกต ป.2
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันนี้ดิฉันไปโรงเรียนแต่เช้า และพาพี่ๆ ป.2 กวาดห้องทำความสะอาดอาคาร เวลาวันนี้เวลา 08:00 . เข้าแถวเคารพธงชาติ ในชั่วโมงจิตศึกษาวันนี้ครูแป้งได้ให้พี่ ป.2 วาดรูปลงในแผ่นไม้ อย่างสวยงาม จากนั้นชั่วโมงภาษาอังกฤษพี่ ป.2 วันนี้ดิฉันได้เปิดเพลง When will my life begin และเชื่อมโยงเข้าสู่คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทำความสะอาด และครูก็ให้พี่ๆได้ทำใบงาน ในชั่วโมงที่สองดิฉันได้ให้พี่ ป.3 ได้ฟังเพลง When will my life begin และเชื่อมโยงเข้าสู่การทำกิจกรรมในยามว่าง และให้พี่ๆได้เขียนคำศัพท์ลงในสมุด หลังจากหมดชั่วโมงการสอนดิฉันก็ได้มาประจำชั้นอยู่ที่ห้อง ป.2 จนถึงเวลา 12:00 . พักรับประทานอาหาร แปลงฟัน เวลา 13:00-13:30 . กิจกรรม Body scan กิจกรรมในช่วงบ่ายวันนี้ครูแป้งได้ให้พี่ ป.2ได้สรุปสัปดาห์ที่ 4 และให้พี่ๆ ได้ไปสำรวจผักบุ้งของตนเองและบันทึกลงในสมุด และครูแป้งก็ได้พาไปดูเห็ดฟางและจดบันทึกเช่นกัน ก่อนที่จะกลับมาที่ห้อง ทำพิธีนม จดการบ้าน และทำงานค้างรอผู้ปกครองก่อนเลิกเรียนค่ะ
วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันนี้หลังจากที่เข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้ว ก็เป็นกิจกรรมจิตศึกษาของครูแป้ง หลังจากนั้นชั่วโมงที่ 1 ดิฉันก็สอนวิชาภาษาอังกฤษพี่ ป.2 และ พี่ ป.3 เมื่อหมดชั่วโมงการสอนแล้วดิฉันก็มาประจำชั้นพี่ ป.2 ช่วยคุนครูแป้งดูแลเด็กๆค่ะ จากนั้นเวลา 12:00-13:00 พักรับประทานอาหาร แปลงฟัน และเวลา 13:00-13:20 . เป็นกิจกรรม Body scan ค่ะ ในช่วงบ่ายวันนี้ คุณครูแป้งและดิฉันได้พาพี่ๆ ป.2 ไปบันทึกการงอกของผักบุ้งโดยการใช้น้ำ 1.5 ลิตร โดยวันนี้ก็เป็นวันที่ 6 แล้วในการปลูกค่ะ จากนั้นครูแป้งก็พาพี่ๆ ป.2 ไปดูเห็ดฟาง ก่อนที่จะกลับห้องมาทำพิธีนม จดการบ้าน ทำงานค้างรอผู้ปกครองมารับค่ะ
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า และพาพี่ๆ ป.2 ดูแลห้องเรียน หลังจากที่เข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้ว วันนี้ครูแป้งได้พาพี่ ป.2 ทำกิจกรรมโยคะ ส่วนในชั่วโมงภาษาอังกฤษวันนี้ครูโน๊ะได้เข้าสอนพี่ ป.2 และทบทวน Phonic BENFOX ค่ะ จากนั้นดิฉันก็ได้เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพี่ ป.3 วันนี้พี่ ป.3 จะเล่นเกมเศรษฐีคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง กิจกรรมวันนี้ก็มีความสนุกสนานเด็กๆก็ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะ หลังจากหมดชั่วโมงสอนแล้วดิฉันก็มาประจำชั้นพี่ ป.2 ช่วยคุณครูแป้งดูแลพี่ๆ ป.2 ค่ะ จากนั้นเวลา 12:00-13:00 พักรับประทานอาหาร แปลงฟัน และเวลา 13:00-13:20 . เป็นกิจกรรม Body scan ค่ะ ในช่วงบ่ายวันนี้ครูแป้งพาพี่ๆ ป.2 ทดลองการเกิดไอน้ำ จากน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว จากนั้นเวลา 15:00-15:30 . กิจกรรมพิธีนม จดการบ้าน ทำงานค้างรอผู้ปกครองมารับค่ะ
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันนี้ดิฉันได้เป็นครูดำเนินกิจกรรมจิตศึกษาในตอนเช้า และได้สอนชั่วโมงที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษพี่ ป.2 วันนี้ดิฉันได้ทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์ง่ายๆ การทำงานบ้าน จากนั้นดิฉันก็ได้เข้าร่วมสอนวิชาภาษาอังกฤษกับครูโน๊ะ วันนี้ครูโน๊ะก็ได้สอนพี่ ป.3 เกี่ยวกับ Phonic จากนั้นดันก็มาประจำชั้นพี่ ป.2 ช่วยคุณครูแป้งดูพี่ๆ ป.2 จากนั้นเวลา 12:00-13:00 พักรับประทานอาหาร แปลงฟัน และเวลา 13:00-13:20 . เป็นกิจกรรม Body scan ค่ะ ในช่วงบ่ายวันนี้ครูแป้งได้พาพี่ๆ ป.2 ไปดูการแสดงดนตรีของพี่มัธยม และเวลา 15:00 . ก็กลับมาทำพิธีนมที่ห้องเรียน ทำงานค้าง จดการบ้านค่ะ

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันนี้หลังจากที่เข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้ว พี่ๆก็ได้แยกย้ายเข้าห้องเรียน ในชั่วโมงจิตศึกษาวันนี้ ครูแป้งได้เล่าเรื่องราวนิทานหนึ่งเรื่อง จากนั้นครูแป้งก็ได้ใช้คำถาม ถามพี่ๆ ป.2 ว่า พี่ๆ อยากตั้งชื่อเรื่องนิทานนี้ว่าอย่างไร แล้วครูแป้งก็ให้เมล็ดพันธ์เพื่อให้พี่ๆ ป.2 ได้ขอบคุณสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง วันนี้ดิฉันไม่มีสอน แต่ก็ได้เข้าไปสอนร่วมกับครูอุ้มในวิชาภาษาอังกฤษของน้องอนุบาล 2 จากนั้นดิฉันก็มาประจำชั้นอยู่ที่ห้อง ป.2 จนถึงเวลา 12:00 . พักรับประทานอาหารกลางวัน แปลงฟัน หลังจากนั้นเวลา 13:00-13:20 . วันนี้พี่ ป.2 ไม่ได้ทำกิจกรรม Body scan แต่วันนี้ครูแป้งได้ให้พี่ ป.2 ได้ซักถุงเท้า แล้วนำไปตาก จากนั้นกิจกรรมในช่วงบ่ายวันนี้ครูแป้งได้ให้พี่ ป.2 ได้ทำอาหารโดยครูแป้งให้โจทย์ว่า การผัดผักรวมมิตร โดยใช้น้ำ 1.5 ลิตร ก่อนที่จะทำอาหารครูแป้งก็ได้ให้พี่ๆ ได้วางแผนการใช้น้ำของแต่ละกลุ่มก่อนลงมือปฏิบัติ ก่อนที่จำทำอาหาร เวลา 15:00 ก็เป็นพิธีนม แต่วันนี้พี่ๆ ป.2 ก็ได้รับประทานผัดผักของตนเอง จากนั้นครูแป้งก็ให้พี่ ป.2 ได้จดการบ้าน ทำงานค้าง และรอผู้ปกครองมารับ วันนี้เวลา 16:15 . ประชุมครูรวมที่ห้องประชุมเล็กค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น